Neděle 25. Února 2018

Fundamentální analýza

Popisuje současný stav a odhaduje budoucí vývoj hospodářství. Činí tak na základě makroekonomických ukazatelů a jejich vzájemných vztahů,

které sledují zdraví sledované ekonomiky, fázi hospodářského cyklu, ve kterém se dané hospodářství nachází a toky výrobních faktorů (kapitálu,

produktů, pracovní síly).

Ekonomické faktory jsou považovány za nejdůležitější faktory určující ceny akcií či směnné kurzy měn stejně jako ostatní ceny na finančních

trzích. Ekonomové shromažďují údaje z různých zdrojů a porovnávají je s ekonomickými statistikami uveřejňovanými týdně nebo měsíčně statistickými

úřady. Tyto údaje jsou potom analyzovány a obchodníci a účastníci trhu zakládají svá obchodní rozhodnutí na předpovědích odvozených

z těchto ekonomických údajů:

ADP Employment - počet pracovních míst v soukromém sektoru

Average Workweek - průměrná délka pracovního týdne

Building Permits - vydaná stavební povolení

Business Inventories - podnikové zásoby

Capacity Utilization - stupeň využití výrobních kapacit

Consumer Confidence - index spotřebitelské důvěry

CPI (Consumer Price Index) - index spotřebitelských cen

CPI ex- food & energy, tzv. core CPI - index spotřebitelských cen očištěný od cen potravin a energie

Durable Goods Orders - objednávky zboží dlouhodobé spotřeby

Škola investora aneb akademie investování zpět na obsah

Employment Cost Index - index zaměstnaneckých nákladů

GDP (Gross Domestic Product) - HDP (hrubý domácí produkt)

GDP Deflator - deflátor GDP (HDP)

GNP Gross National Product - hrubý národní produkt

Hourly Earnings - průměrná hodinová mzda

Housing Starts - zahájená výstavba

Chicago PM Index (Chicago PMI) - index Chicagské asociace nákupního managementu Interest Rate - úroková sazba

Industrial Production - průmyslová produkce

ISM Manufacturing Index - index od Institute for Supply Management sestavovaný na základě dat cca 400 výrobních firem (monitoruje zaměstnanost,

zásoby, nové objednávky…)

LEI Leading Ekonomic Indicator - vedoucí ekonomický indikátor

Michigan Survey of Consumer Confidence Sentiment - index spotřebitelské důvěry Univerzity Michigan sledující budoucí očekávání

spotřebitelů

New Home Sales - prodeje nových domů

Non-farm Payrolls - počet zaměstnanců mimo zemědělství (i mimo státní správu), tj. v průmyslu a službách

PCE (Personal consumption expenditures) - výdaje na osobní spotřebu

Personal Income - osobní příjmy

PMI (Purchasing Managers Index) - obdoba ISM; indikátor vyjadřující zdraví výrobního sektoru (založen na 5 údajích: nové objednávky,

stav zásob, produkce, dodavatelských dodávek a pracovním prostředí); hodnota nad 50 ve srovnání s předchozím měsícem značí konjunkturu,

pod pak kontrakci

PPI (Producer Price Index) - index výrobních cen

PPI ex- food & energy, core PPI - index průmyslových cen po vyloučení potravin a energie

Productivity - produktivita

Retail Sales - maloobchodní tržby

Retail Sales ex-autos - maloobchodní tržby očištěné od prodeje automobilů

Trade Balance - bilance zahraničního obchodu

Unemploynment Rate - míra nezaměstnanosti

Wholesales - velkoobchodní prodeje

Podrobnosti (vysvětlení pojmů):

Množství peněz v oběhu (peněžní agregáty)

Je to celkové množství peněz v oběhu v ekonomice. Hodnoty množství peněz v ekonomice se uveřejňují měsíčně, jejich vyjádřením jsou tzv.

měnové agregáty, které se označují velkým M a číslicí, která vyjadřuje míru likvidity dané formy peněz, a to čím vyšší číslo, tím nižší míra likvidity.

M0 = mince, bankovky

M1 = M0 + neúrokové běžné účty, cestovní šeky

M2 = M1 + dohody o zpětném odkoupení v době mezi ukončením a zahájením burzovních a bankovních operací, eurodolary v době mezi zahájením

a ukončením burzovních operací, nepřenosné spořitelní vklady a pevné splatné vklady

M3 = termínované vklady velkých nominálních hodnot, dohody o zpětném odkoupení na dobu určitou

Škola investora aneb akademie investování zpět na obsah

M4 = dlouhodobé eurodolary, vkladní knížky, státní cenné papíry na dobu kratší než 1 rok

HDP - Hrubý národní produkt (Gross Domestic Product = GDP)

Celková hodnota zboží a služeb vyrobených v ekonomice za určité časové období, obvykle jeden rok. Míra růstu HDP je primárním indikátorem

stavu ekonomiky. HDP je nejširším měřítkem ekonomické aktivity a prakticky všechny další ekonomické indikátory poskytují informace o hrubém

národním produktu.

Složky HDP v USA: Spotřeba (56%), vláda (17%), investice (14%), obchod (vývoz - dovoz 13 %)

Index spotřebitelských cen (CPI = Consumer Price Index)

CPI je měřítkem cen na spotřebitelské úrovni pro fixní koš zboží a služeb. Je považován za nejdůležitější měřítko inflace.

Složky CPI: domácnost (42%), jídlo (18%), doprava (17%), lékařská péče (9%), oblečení (6%), zábava (4%), ostatní (4%)

Index cen výrobních prostředků (PPI = Producer Price Index)

Index cen výrobních prostředků je podobný CPI, je však měřítkem cen na výrobní úrovni. Zvyšující se hodnota je první známkou tvorby inflačních

tlaků, uveřejňován měsíčně.

Složky PPI: Dokončené spotřební zboží (40%), jídlo (26%), kapitálová výbava (25%), energie (9%)

ISM Manufacturing Index - index od Institute of Supply Management sestavovaný na základě dat více jak 300 výrobních firem (monitoruje zaměstnanost,

zásoby, nové objednávky…). „Nulou“ je zde hodnota 50. Nižší číslo představuje kontrakci, vyšší expanzi výrobního sektoru.

Nabídka a poptávka

Cena akcií je velkou měrou ovlivněna budoucím očekáváním investorů. Tento princip se pak promítá do střetu nabídky a poptávky po daném akciovém

titulu, celém odvětví popř. i akciích, jako druhu kapitálové investice. Teorie nabídky a poptávky je také nejzákladnějším ekonomickým principem,

který řídí ceny výrobků a vysvětluje chování spotřebitele. Rovněž vysvětluje, proč následující faktory ovlivňují ceny směrem nahoru či dolů.

Rovnovážná cena

cena je stanovena, když nabídka zboží na určitém trhu odpovídá poptávce

pro výrobce je to cena, která maximalizuje výnosnost výrobku

Zákon nabídky a poptávky

Poptávka < Nabídka - Ceny jdou dolů (recese)

Poptávka = Nabídka - Ceny jsou stabilní

Poptávka > Nabídka - Ceny jdou nahoru (inflace)

Politické zprávy

Ekonomické indikátory a nabídka a poptávka nejsou jedinými faktory ovlivňující chování investorů. V dobách jakýchkoli politických problémů, krize

či války investoři nevěnují pozornost zdraví ekonomiky, snaží se především minimalizovat své investiční riziko a obvykle upřednostňují nákup

obligací před akciemi, snaží se nakoupit bezpečnou měnu, za níž je tradičně považován americký dolar, a v poslední době i švýcarský frank.

Za nejbezpečnější komoditu je pak považováno zlato.

Odvětvová analýza

Snaží se odhalit rozdílné hospodářské charakteristiky v jednotlivých odvětvích a prognózovat jejich budoucí vývoj. Analyzuje se především:

nákladová stránka výroby

míra zisku

podíl na trhu

vývozní schopnosti

inovační očekávání atd.

B. Analýza konkrétní společnosti (akciového titulu)

Vychází z toho, že akcie má svoji vnitřní hodnotu. Existují dvě základní metody k výpočtu vnitřní hodnoty akcií:

substanční metoda

výnosová metoda

Při stanovení vnitřní hodnoty akcie substanční metodou se vychází ze zveřejněné bilance a výsledovky akciové společnosti:

AKTIVA - ZÁVAZKY = KNIŽNÍ HODNOTA + NEVYKÁZANÁ AKTIVA V BILANCI + TICHÉ REZERVY = SUBSTANČNÍ HODNOTA : POČET AKCIÍ

= VNÍTŘNÍ HODNOTA AKCIE

U výnosové metody je hlavním používaným ukazatelem poměr mezi kurzem akcie a ziskem (P/E ratio). Tento ukazatel nám tedy udává, kolikrát

je zisk v jedné akcii obsažen. Přičemž platí, čím nižší koeficient, tím je akcie levnější. P/E je pomocný ukazatel a slouží nám jen při srovnávání

akcií ze stejného odvětví a ze stejné země.

Škola investora aneb akademie investování zpět na obsah

V té souvislosti možno zmínit další termíny:

Earnings per share (EPS) nám udává část čistého příjmu společnosti vztahující se ke každé kmenové akcii, která byla vydána.

Beta koeficient - korelační koeficient vyjadřující změnu ceny daného akciového titulu v porovnání s trhem, jako celkem.

Jestliže Beta:

= 1 - akcie posiluje a oslabuje stejně rychle jako trh

> 1 - akcie posiluje i oslabuje rychleji než trh

< 1 - akcie se pohybuje stejným směrem jako trh, ale pomaleji

< 0 - akcie se pohybuje proti trhu (pokud trh oslabuje, titul posiluje a naopak; tento druh je zajímavý především v době dlouhodobých propadů)

Tržní kapitalizace - vyjadřuje v tržních cenách celkovou hodnotu vydaných akcií emitentem, tedy aktuální tržní ocenění společnosti. Podle velikosti

tržní kapitalizace se akcie/společnosti dělí na tzv.: Small Cap, Middle Cap, Big Cap.

Další oceňovací modely či ukazatele:

Ocenění podniku jako celku vychází z toho, že celková jeho hodnota není prostým součtem hodnot jednotlivých aktiv, ale že je dána užitkem, který

podnik poskytuje svému majiteli. Užitkem se myslí budoucí výnosy (zisk, cash flow), které podnik přinese. V tomto případě vycházíme z toho, že

podnik bude existovat i v budoucnosti (tzv. Going concern princip - princip pokračujícího podniku) tzn., že tedy nejde o podnik v likvidaci.

Níže uvádíme hlavní používané metody zmiňovaného ocenění:

Free Cash Flow to Firm (FCFF) - metoda měření ziskovosti firmy po odečtení všech výdajů a reinvestic

Výpočet:

FCFF = provozní cash flow - výdaje - daně - změny v NWC - změny v objemu investic

NWC (provozní kapitál) = oběžná aktiva-krátkodobé závazky

Discounted (Free) Cash Flow (DCF, DFCF) - metoda diskontovaného peněžního toku

Tato metoda je jednou z nejlepších oceňovacích metod, která se dnes používá ke stanovení vnitřní hodnoty akcie. Je založena na projekci budoucího

(free) cash flow. Výhodou metody DCF je, že jsou propočítány budoucí finanční výsledky, naopak nevýhodou tohoto modelu je, že prognóza

budoucích finančních výsledků je ovlivněna vlastním úsudkem analytika. Porovnání ve skupině srovnatelných společností je více nezávislé

na úsudku analytika, ale je obvykle založeno na současných finančních výsledcích, které se mohou od výsledků budoucích lišit. Pokud hodnota

DCF je vyšší než současná tržní hodnota, indikuje to podcenění akcie.

Výpočet:

DCF = + +...+

CF = Cash Flow

CF1

( 1 + r )1

CF2

( 1 + r )2

CFn

( 1 + r )n

Dividend Discount model (DDM) - dividendový diskontní model. Metoda oceňování akcie za pomoci očekávané dividendy a diskontování

jí do současné ceny. Pokud je získaná hodnota za pomoci tohoto modelu vyšší, než za kterou se akcie obchoduje, pak je akcie podhodnocena

(příp. naopak).

Výpočet:

DDM = dividenda / (diskontní sazba - % meziroční růst dividendy)

Existuje řada modelů výpočtu DDM, např. model s nulovým růstem dividendy.

Economic Value Added (EVA) - metoda ekonomické přidané hodnoty (ocenění pomocí srovnání návratnosti kapitálu s nákladem na tento kapitál)

Výpočet:

EVA = čistý provozní zisk po zdanění (NOPAD) - celkový kapitál * náklady na kapitál

NOPAD = EBIT * (1-t)

t = sazba daně

Poměrové ukazatele:

Finanční poměrové ukazatele (financial ratios) charakterizují vztah mezi dvěma nebo více absolutními ukazateli pomocí jejich podílu. Poměrové

ukazatele umožňují získat rychlý přehled základních finančních charakteristik zkoumaného podniku. Určitým nedostatkem poměrových ukazatelů

je nízká schopnost vysvětlovat jevy.

Ukazatele rentability tj. výnosnosti, ziskovosti (profitability ratios). V praxi patří k nejsledovanějším ukazatelům vzhledem k tomu, že informují

o efektu, jakého bylo dosaženo vloženým kapitálem.

Rentabilita aktiv (ROA - Return on Assets). Ukazatel ROA poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, z jakých

zdrojů jsou financována. Výpočet: čistý zisk/celková aktiva.

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE - Return on Equity). Je vlastně míra ziskovosti z vlastního jmění. Tímto ukazatelem vlastníci (akcionáři, společníci

a další investoři) zjišťují, zda jejich kapitál přináší dostatečný výnos, zda se využívá s intenzitou odpovídající velikosti jejich investičního

rizika. Výpočet: čistý zisk/vlastní kapitál.

Rentabilita tržeb (ROS - Return on Sales). Ukazatel zisku v poměru k tržbám vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovni tržeb,

kolik dokáže podnik vyprodukovat „efektu“ na 1 Kč tržeb. Výpočet: čistý zisk/tržby.

Ukazatele zadluženosti:

Ukazatele zadluženosti udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji firmy. Měří rozsah, v jakém firma používá k financování cizí zdroje (tedy zadluženost

firmy). Zadluženost nemusí být pouze negativní charakteristikou firmy. Její růst může přispět k celkové rentabilitě a tím i k vyšší tržní

hodnotě firmy, avšak současně zvyšuje riziko finanční nestability.

Celková zadluženost je základním ukazatelem zadluženosti. Obecně platí, že čím je jeho hodnota vyšší, tím je vyšší i riziko pro věřitele. Ovšem

pro jeho hodnotu neexistují nějaké přesné zásady, je vždycky třeba posuzovat ji v souvislosti s celkovou výnosností, kterou podnik dosahuje

z celkového investovaného kapitálu, i v souvislosti se strukturou cizího kapitálu. Výpočet: cizí zdroje/celková aktiva.

Komparativní analýza - SWOT (silné stránky - slabé stránky - příležitosti - hrozby)

Je analýza jednotlivých firem a porovnání s příslušnými sektory. Dále se jednotlivá akcie může porovnávat v předem daných ukazatelích v rámci

určité skupiny akcií, odvětví, průmyslu či celého trhu.

i-FOREX

i-Forex.cz informuje o možnostech investování na forex trhu. Najdete zde přehled ověřených FX broker a jejich služeb. Nepřetržitě monitorujeme vývoj u hlavních měnových párů, komodit (ropa, investiční zlato) i akciových indexů (akcie USA, akcie EU). Ve škole investora získáte mnoho cenných informací pro své investice

Newsletter

Pravidelné týdenní zasílání aktuálních zpráv z oblasti forexového trhu. Přihlašte se k odběru zpráv na Váš e-mail.