Pondělí 19. března 2018

Co je Forex

FOREX - Foreign Exchange

– měnový trh, zkratka FX, FX trh, FX Broker

- v současnosti je FOREX jedním z největších a nejlikvidnějších finančních trhů světa.

- decentralizovaný a obchody probíhají elektronicky, není zde potřeba žádného centrálního vypořádacího místa.

- často označován jako místo nejvíce připomínající perfektní trh (pomineme-li tržní manipulaci ze strany centrálních bank - intervence).

- počátek v 70. letech minulého století, kdy jednotlivé země začaly postupně přecházet na plovoucí směnné kurzy do té doby fixované v rámci Breton-Woodského systému*.

- mezinárodní elektronický trh s měnami a CFD
- účastníci trhu - banky a institucionální investoři si zde vyměňují(obchodují) cizí měny
- historicky primární cíl FOREXu bylo zjednodušit mezinárodní obchod a zahraniční investice
- s rozvojem počítačových sítí se také stává místem, kde institucionální a privátní investoři spekulují na měnové pohyby s cílem dosáhnout kapitálového zisku.

- typická transakce spočívá v nákupu jedné měny a současném prodeji měny jiné.

Obchodní hodiny: obchodovat se může ve dne v noci, 5 dnů v týdnů, od neděle 21:00 GMT (otevírají asijské trhy) do pátku 21:00 GMT (uzavírají americké trhy).

FOREX vs. akciové a komoditní burzy

Forex nabízí v porovnání s akciovými trhy několik nesporných výhod:

  • zobchodované objemy

  • extrémně vysoká likvidita

  • geografická rozmanitost

  • obchodní hodiny - de facto 24 hodin denně s výjimkou víkendů

  • nízké poplatky - marže obchodníků

  • možnost využití finanční páky

 

Průměrný denní objem obchodů na trhu FOREX zhruba 3,98 bilionu dolarů. (2015 více než 4 trilióny USD)
(dle Bank for International Settlements*)

Zhruba 80% tohoto objemu proběhne v hlavních finančních centrech:

Londýn - podíl 34,1% na všech obchodech = 1,3 bilionu dolarů

New York – podíl 16,6%

Tokyo – podíl 6,0%

- mezi roky 2007 a 2008 se objemy na Forex trhu zvýšily o +41%.

- mezi roky 2005 a 2006 zvýšily o +38%
- od roku 2001 se více jak zdvojnásobily.

Primárním důvodem růstu je stoupající obliba cizích měn jako investovatelného aktiva mezi drobnými investory. Společně s růstem objemu aktiv v podílových fondech, penzijních fondech a hedge-fondech.

Současně došlo k růstu zájmu také ze strany retailových investorů, kteří se na trh FOREX dostávají snadno prostřednictvím FX Brokerů a jejich online obchodních platforem(Metatrader).

Zhruba 2,1 bilionu dolarů se zobchoduje prostřednictvím FX derivátů = 7% celkového objemu na FX trhu

Obchody jsou v následujícím dělení:

1,005 bilionu USD ve spotových transakcích(u většiny měnových párů trvá dva pracovní dny (T+2)

362 miliard USD v tzv. „outright“ transakcích(fixace měnového kurzu, minimalizace měnového rizika)

1,72 bilionu USD v měnových swapech(viz. swapy*)

129 miliard USD je „zaokrouhlovací chyba“

 

Nejobchodovanější měny: americký dolar(USD), euro(EUR), britská libra (GBP), japonský jen (JPY), kanadský dolar (CAD), švýcarský frank (CHF), australský dolar (AUD).

Obchodníci na působící na FOREX trhu:

- velké komerční a investiční banky
- centrální banky
- měnový brokeři
- velké korporace
- národní vlády

Největší bankovní účastníci trhu FOREX

Deutsche Bank 20,96%

UBS AG 14,58%

Barclays Cupital 10,45%

Royal B. of Scotland 8,19%

Citigroup 7,32%

JPMorgan 5,43%

HSBC 4,09%

Goldman Sachs 3,35%

Credit Suisse 3,05%

BNP Paribas 2,26%

10 největších obchodníků z měnami obsáhne zhruba 80% objemu celého trhu.

V rozmezí 70% až 90% všech transakcí na trhu FOREX je čistě spekulativních.

V roce 2006 tvořily obchody retailových investorů více jak 2% celkového objemu.

Obchodní systém je členěn do několika úrovní:

1. mezibankovní trh – velké investiční banky, centrální banky

(rozpětí(spready) nabídkové a poptávkové ceny jsou zcela minimální)

2. menší investiční banky,
3. velké nadnárodní společnosti
4. velké hedge-fondy
5. retailový FX obchodníci

Banky

Mezibankovní trh v sobě zahrnuje jak obchody primárně míněné jako zajišťovací operace, stejně jako obchody čistě spekulativní. I když značná část objemu generovaného bankou v rámci jednoho dne přichází od klientů, mnohem větší podíl připadá na vlastní obchody banky míněné jako spekulace.

Obchodní společnosti a nadnárodní korporace

Nezanedbatelnou část objemu na FOREX trhu tvoří obchody nadnárodních firem, které potřebují směnit měny za účelem platby za zboží nebo služby. Firmy obvykle obchodují mnohem menší objemy než banky nebo spekulanti a tržní dopad jejich transakcí je minimální. Čas od času však může dojít k překvapení a firma může konvertovat nemalé částky, o jejichž existenci trh nevěděl.

Centrální banky

Národní centrální banky hrají na měnovém trhu nezpochybnitelnou roli. Jejich snahou je kontrolovat peněžní zásobu, inflaci a úrokové sazby s tím, že velmi často mají centrální banky oficiální nebo neoficiální cílové ceny pro jimi kontrolované měny. Mohou používat jejich rozsáhlé zásoby cizích měn pro stabilizaci trhu.

Hedge-fondy

Pověst hedge-fondů jako agresivních spekulantů začala postupně růst od poloviny devadesátých let minulého století. Disponují miliardami dolarů a mají možnost si rychle vypůjčit další miliardy pokud cítí, že spekulace proti nějaké měně může být zisková.

Investiční manažeři a správci majetku

Tento typ klientů používá trhy FOREX pro zajištění cizí měny v případě nákupů cenných papírů denominovaných v jiných měnách, než je domácí měna daného správce.

Retailoví obchodníci s měnami

Na trhu se principiálně pohybují dva typy retailových obchodníků s cizí měnou – FX brokeři a tvůrci trhu.

Nebankovní obchodníci s měnami

Nebankovní obchodníci s cizí měnou obvykle nabízí obchody na trhu FOREX jednotlivcům nebo korporátním klientům. Někdy jsou někdy nazýváni „FOREX brokers“, tato definice však není úplně přesná – ten typ obchodníků obvykle skutečně měnu na účet kupujícího dodává a nejde tak primárně o spekulativní obchody.

Mezinárodní převody peněz

Jedním z minoritních účastníků trhu FOREX jsou také společnosti, které zajišťují peněžní převody mezi fyzickými osobami v různých zemích. Mezi nejznámější patří firma Western Union.

Teorie obchodování na FX trhu

Následující teorie se pokoušejí vysvětlit volatilitu na FX trhu v rámci modelu plovoucích směnných kurzů:

Mezinárodní parity

Často jde o teorie popisované jako „purchasing power parity“ nebo „interest rate parity“. Ačkoliv tyto teorie dokáží do značné míry logicky vysvětlit volatilitu na měnovém trhu, velmi často jsou jejich závěry nepřesné díky faktu, že jsou založené na proměnlivých předpokladech (např. volný pohyb zboží, služeb a kapitálu), které v reálném světě neplatí.

Model platební bilance

Tento model se však bohužel primárně zaměřuje na obchodovatelné zboží a služby, do značné míry ignoruje rostoucí roli globálních toků kapitálu. Tomuto modelu se nepodařilo podat věrohodné vysvětlení pokračujícího posilování amerického dolaru v 80. a 90. letech minulého století, ve světle prudce rostoucího schodku běžného účtu Spojených států.

Model trhu aktiv

Tento model vnímá měny jako důležitou třídu aktiv, používanou při konstrukci investičních portfolií. Ceny aktiv jsou podle této teorie závislé na ochotě lidí držet stávající objem daného aktiva, což současně reflektuje jejich očekávání ve vztahu k jeho budoucí ceně. Model trhu aktiv proto tvrdí, že „směnný kurs mezi dvěma měnami reprezentuje cenu, jež přesně balancuje relativní nabídku a poptávku po aktivech v daných měnách nenominovaných“.

Žádnému z těchto modelů se však nedaří v dlouhém období konzistentně předpovídat a odhadovat úrovně směnných kurzů. Poptávka a nabídka po dané měně (a přeneseně její cena) není totiž nikdy ovlivněna jenom jedním faktorem, ale hned několika najednou.

  • Faktory ekonomické

  • Faktory politické

  • Faktory psychologické

Faktory ekonomické

Tyto faktory zahrnují a) ekonomickou politiku, zajišťovanou centrální bankou a vládními agenturami, b) ekonomické podmínky, obvykle prezentované formou pravidelně zveřejňovaných ekonomických dat.

Ekonomická politika - vládní fiskální politika (rozpočet, vládní výdaje) a měnová politika (způsob, jak centrální banka ovlivňuje nabídku a „cenu peněz“ prostřednictvím úrokových sazeb). Ekonomické podmínky - rozpočtové přebytky a schodky: trh obvykle reaguje negativně na zvětšující se rozpočtový deficit a naopak pozitivně na ztenčující se deficit. To má přímý vliv na hodnotu měny dané země.

Bilance zahraničního obchodu: obchodní toky mezi zeměmi ilustrují poptávku po zboží a službách, to ve svém důsledku indikuje míru poptávky po dané měně. Přebytky nebo naopak deficity v mezinárodním obchodě reflektují konkurenceschopnost národní ekonomiky. Obchodní schodky jsou proto ve vztahu k měně vnímány negativně. Úroveň inflace a inflačních očekávání: hodnota měny obvykle klesá v okamžiku, kdy daná země vykazuje vysokou míru inflace, případně rostou budoucí inflační očekávání. Ekonomický růst: čím zdravější a robustnější je národní ekonomika, o to větší bude zájem o její měnu. Produktivita ekonomiky: rostoucí produktivita v ekonomice by měla pozitivně ovlivnit hodnotu měny.

Faktory politické

Mezinárodní, regionální i lokální politické faktory nemalou měrou ovlivňují chování měnového trhu. Všechny měnové kurzy jsou extrémně citlivé na známky politické nestability, případně na nejistotu v okamžiku převzetí moci neznámou nebo těžko čitelnou politickou stranou.

Faktory psychologické

Flight to quality“: znepokojující události na mezinárodní scéně mohou vést k situaci nazývané „flight to quality“, kdy investoři hledají úkryt v tzv. „bezpečných aktivech“. Logicky proto vzroste poptávka po měnách, které jsou investory vnímány jako bezpečnější v porovnání s těmi méně bezpečnými. Jako bezpečná měna byl historicky nejvíce vnímán švýcarský frank. Dlouhodobé trendy: měnové trhy se často pohybují v rozpoznatelných dlouhodobých trendech. Ačkoliv zde nelze jednoznačně vypozorovat sezónní efekty, vliv obchodních cyklů je patrný i zde.

Buy the rumour, sell the fact“: tato jednoduchá pravda platí pro mnoho situací vzniklých na měnovém trhu. Obvykle se vztahuje k tendenci ceny dané měny reflektovat dopad určité situace ještě předtím, než k této situaci ve skutečnosti dojde. Když daná situace opravdu nastane, cena daného aktiva obvykle reaguje protisměrným pohybem.

Makroekonomická data: je pravda, že makroekonomická data mají sama o sobě schopnost výrazně formovat hospodářskou politiku. Některá z nich jsou však z pohledu tržní psychologie vnímána jako důležitější než jiná. Těmi nejvíce sledovanými jsou údaje o peněžní zásobě, nezaměstnanosti, obchodní bilanci a inflaci.

Technická analýza a obchodování: obchodní strategie odvozená od snahy odhadovat budoucí vývoj ceny na základě grafických formací ceny daného aktiva.

Dlouhá pozice(long) investor vydělává, když kurz vzroste.

Krátká pozice(short) investor vydělává, když kurz klesne.

Investor otevřením pozice do obchodu vstupuje, dle svého uvážení může následně pozici uzavřít za 10 minut, ale také za 2 týdny. Investor si může nastavit automatické uzavření obchodu při dosažení určité ceny (zisk = take profit, ztráta = stop loss) obchod lze uzavřít tíž ručně.

Poplatky - jsou většinou ve formě tzv. spreadu, což je rozdíl mezi aktuální nákupní a prodejní cenou daného instrumentu. Rozdíl mezi aktuálním kurzem a tím, který dostanete, tvoří Váš náklad na vstup do pozice. Při uzavření pozice již vystupujete za aktuální cenu na trhu, náklad tedy platíte pouze při vstupu do obchodu. Výše spreadu je velmi malá, začíná na 0 bodech, kdy vstupujete do pozice s nulovým nákladem. Na většině párů se pohybuje v úrovni 0 až 300 CZK za otevření velkého lotu, jehož objem je 100.000 EUR. Pro představu tedy cca 0% - 0,0012% z objemu kontraktu. 

CFD - Contracts for difference (CFDs) vyrovnávací kontrakty na různá aktiva(akcie, komodity, měny)

pokud vstupujete do CFD kontraktu přes online brokera, dané aktivum fyzicky nevlastníte. CFD kontrakt pouze kopíruje aktuální tržní cenu aktiva. Pro otevření pozice používáte pouze malé množství vlastních finančních prostředků(margin), zbytek finančních prostředků půjčí pomocí „finančí páky“ FX broker. Páka může být 1:5 až 1:1000.

Bank for International Settlements Banka pro mezinárodní vypořádání (anglicky Bank for International Settlement – BIS; česky též Banka pro mezinárodní platby) je mezinárodní organizace pro podporu mezinárodní měnové a finanční spolupráce a slouží jako banka pro centrální banky. Banka pro mezinárodní vypořádání má ústředí v Basileji ve Švýcarsku a dvě pobočky v Hongkongu a Mexico City.

Brettonwoodský (měnový) systém byl systém regulace mezinárodních měnových vztahů založený na režimu pevných směnných kurzů. Vyžadoval od každé členské země, aby udržovala fluktuaci svých směnných kurzů v rozpětí jednoho procenta kolem pari hodnoty vyjádřené v amerických dolarech. Trval od roku 1945 do srpna 1971.

Swapový obchod - měnový swap k zajištění kurzového rizika v zahraničním obchodu je používán zejména měnový swap. Měnový swap je kombinací spotového a termínového (forwardového) obchodu. Jedná se o dohodu o nákupu nebo prodeji jedné měny za druhou se současným zpětným prodejem nebo nákupem v budoucím stanoveném termínu za předem dohodnutý kurz.

Příklad : výrobní společnost importuje suroviny ze zahraničí, přičemž své výrobky prodává převážně v ČR ale také na zahraniční trhy. Tudíž za suroviny platí v cizí měně (například v eurech), zatímco platby inkasuje především v českých korunách, ale často i v cizí měně. Společnost se tak často dostane do situace, kdy musí zaplatit například 300.000,- EUR za dovezené suroviny, přičemž za určité časové období by měla obdržet platbu 300.000,- EUR za vyvezené výrobky. Společnost má dostatek prostředků v českých korunách a hodlá uhradit fakturu za suroviny včas, přičemž ale nechce vstupovat do kurzového rizika, způsobeného konverzí měny. Řešením takové situace je právě měnový swap.Hedge-fond

Hedge fond (anglicky hedge fund) je speciální investiční fond, který téměř nepodléhá regulaci. Snaží se o absolutní výnos nezávislý na obecném ekonomickém vývoji a vývoji kapitálových trhů. Poplatky za správu hedge fondu jsou vyšší než u klasického fondu a také transparentnost je nižší. Hedge fondy používají různé strategie, jako např. krátký prodej či finanční pákový efekt. U hedge fondu velmi závisí na správci fondu a na strategii, kterou zvolí. Správci hedge fondů využívají téměř všechny instrumenty finančního a komoditního trhu a také obchodují všechna aktiva např. akcie, dluhopisy, komodity či měny.


 

i-FOREX

i-Forex.cz informuje o možnostech investování na forex trhu. Najdete zde přehled ověřených FX broker a jejich služeb. Nepřetržitě monitorujeme vývoj u hlavních měnových párů, komodit (ropa, investiční zlato) i akciových indexů (akcie USA, akcie EU). Ve škole investora získáte mnoho cenných informací pro své investice

Newsletter

Pravidelné týdenní zasílání aktuálních zpráv z oblasti forexového trhu. Přihlašte se k odběru zpráv na Váš e-mail.